Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő a Blue East Hungary Kft. (székhely: 4060 Balmazújváros Szegfű u. 2. Cg. 09-09-019861; adószám: 22987505-2-09) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a Trafikbox.hu interneten elérhető, Nemzeti Dohánybolt ellátó webáruház működtetését (a továbbiakban: „Trafikbox”) az ügyfelekkel való kapcsolattartást, e-mail-ben történő tájékoztatást, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

 1. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. Az adatkezelő honlapján a 18. életévét be nem töltött kiskorú, és törvényes képviselője sem  adhat hozzájárulást az adatok kezelésére. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

 1. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, marketingtevékenységük fejlesztésére irányuló tanácsadás, a Trafikbox.hu használatának támogatása, aTrafikbox.hu felhasználóinak kiszolgálása, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

 1. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

 • Kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe.
 • Megrendelő cég neve, számlázási címe, szállítási címe, adószáma, Nemzeti Dohánybolt engedélyszáma.

4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

5.3. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.4. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.5. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

 1. Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 1. az Adatkezelő munkatársai;
 2. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 3. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 4. a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 5. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

Adatkezelők

Elérhetőség

Cím

Adatfeldolgozás célja

Express One

ugyfelszolgalat@expressone.hu

 

1239 Budapest, Európa utca 12. L1. épület

Megrendelt termékek logisztikai kézbesítése

Mailchimp

support@mailchimp.com

 

MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevél feliratkozás,  eDM kampányok kezelése

Sales Autopilot

https://t.salesautopilot.hu/s/login/8637

 

Margit krt. 31-33. félemelet 4., Budapest, H-1024

Hírlevél feliratkozás,  eDM kampányok kezelése, ügyfélkapcsolatok kezelése

Unas

unas@unas.hu

 

H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Webshopon keresztül történő vásárlások kezelése és adatok tárolása

Varga Diána  Könyvelés

skatandbog@gmail.com

4211 Ebes Liszt Ferenc u. 44.

Kiállított számlák kezelése

Compact Szoftver Kft

info@compact.hu

 

4031 Debrecen Kishegyesi u. 154.

Kiállított számlák kezelése

Billingo

hello@billingo.hu

1133 Budapest, Váci u. 76.

Kiállított számlák kezelése

Otp Bank

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat

 

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Vásárlások pénzügyi teljesítése

K&H bank

https://www.kh.hu/kapcsolat

 

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Vásárlások pénzügyi teljesítése

Czirják Tamás

hello@csakcsinald.hu

7666 Pogány, Rákoczi u. 5

Marketing folyamatok kialakítása és végrehajtása

Mikrovps

support@mikrovps.hu

 

1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A

Levelezés, tárhelyszolgáltatás

 

 1. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását: lásd 6.4 pontot.

 1. Adatbiztonság

8.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.2. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

 1. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

9.1. Az Érintett

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 3. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 4. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.


9.2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.         
9.3. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
9.4. A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a kezelése jogellenes;
 2. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt;
 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 6. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 1. Jogorvoslat

10.1. Az Érintett meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
10.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 3. Honlap: www.naih.hu
 4. Telefon: +36 (1) 391-1400
 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 1. Egyoldalú módosíthatóság

11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

 1. A Trafikbox és partnerei által kezelt adatok

12.1 Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés esetén

A

B

C

D

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

név*

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

Hozzájárulás visszavonásáig.

e-mail cím*

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

Hozzájárulás visszavonásáig.

telefonszám*

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

Hozzájárulás visszavonásáig.

jelszó*

érintettől származó

Megrendelés leadáshoz, adatmódosításhoz

 

Hozzájárulás visszavonásáig.

Adószám

érintettől származó

Számlázáshoz, Felhasználó azonosítása

Hozzájárulás visszavonásáig.

DKE szám

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Hozzájárulás visszavonásáig.

Cégnév

érintettől származó

Szállításhoz, számlázáshoz, felhasználó azonosításához

Hozzájárulás visszavonásáig.

Címadatok

érintettől származó

Szállításhoz, számlázáshoz, felhasználó azonosításához

Hozzájárulás visszavonásáig.


 1. 2
  Pontgyűjtő egyenleg

B

C

D

F

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Eltárolt pontgyűjtő számla adata*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

Tárgyév 12.31-ig

 

12.3     Elektronikus direkt marketing üzenet küldés e-mail vagy push üzenet útján

 

E

C

D

F

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

e-mail cím*

érintettől származó

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

Hozzájárulás visszavonásáig.

Név *

érintettől származó

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a hírlevél küldésre feliratkozni nem lehetséges.

Az adatkezelő a Blue East Hungary Kft.

 

12.4       Nyereményjáték, promóciós játék

 

A

B

C

E

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

név*

érintettől származó

Promócióban, nyereményjátékban történő részvétel

Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről

Felhasználó azonosítása

Hozzájárulás visszavonásáig.

e-mail cím*

érintettől származó

Promócióban, nyereményjátékban történő részvétel

Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről

Felhasználó azonosítása

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a nyereményjátékban, promócióban részt venni nem lehetséges.

Az adatkezelő a Blue East Hungary Kft.

 

12.5 Rendszerüzenet e-mailben vagy push üzenetben

 

A Blue East Hungary regisztrációval rendelkező Felhasználóknak időről időre rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely a trafikbox.hu működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával,trafikbox.hu funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, trafikbox.hu elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával,  a Felhasználók trafikbox.hu kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybevett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is.

 

A Rendszerüzenet küldéséhez a trafikbox.hu az alábbi adatkezelést végzi:

 

B

C

D

F

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

név*

érintettől származó

Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

Hozzájárulás visszavonásáig.

e-mail cím*

érintettől származó

Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a rendszerüzenet küldés nem lehetséges.

Az adatkezelő a Blue East Hungary Kft.

 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 7.Profilalkotás – milyen célra profilozunk és milyen hatással lehet ez Rád?

A fent felsorolt adatokat összekapcsoljuk a trafikbox.hu történő regisztrációd és egyéb szolgáltatások igénybe vétele során általad megadott és általunk rólad gyűjtött más adatokkal hozzád rendeljük. Az így megkapott adathalmazt arra használjuk, hogy a trafikbox.hu-t hatékonyabbá tegyük, testreszabjuk, preferenciáidat megismerjük, és ez alapján automatizált eszközökkel és automatizált elemzést követően személyre szóló ajánlatokat, reklámokat jelenítsünk meg számodra, ezen adatokat új termékek, szolgáltatások kifejlesztéséhez anonim módon felhasználjuk, és ezeket az adatokat anonim módon statisztikai célra is felhasználjuk.

Ezen cél elérésére használjuk a Facebook Custom Audiences, Facebook Pixel, Google Analytics szolgáltatásokat. A Facebook Custom Audience szolgáltatás keretében e-mail címed, telefon azonosítód feltöltjük a fenti célból a Facebook rendszerébe, míg a Facebook Pixel és Google Analytics esetében az általuk Rólad gyűjtött adatokat használjuk és azokat esetenként összekapcsoljuk az általunk Rólad gyűjtött adatokkal. A Facebook-nak és a Google-nek általunk továbbított adatok, valamint a tőlük általunk kapott adatok tekintetében a trafikbox.hu minősül adatkezelőnek, míg a Google és a Facebook az adatkezelő az általuk gyűjtött adatok tekintetében. A Facebook és a Google a trafikbox.hu adatfeldolgozója a trafikbox.hu által a felhasználókról gyűjtött és a Facebooknak, Google-nek átadott anyagok tekintetében.

A Facebook Pixel és Google Analytics szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét a Facebook és a Google fiókodban szabályozhatod és állíthatod be, valamint a Facebook és Google cookiek által történő adatgyűjtést a trafikbox.hu honlapon te magad engedélyezheted.

Az adataid profilozásának megtiltása, egyes adatkörök, cookiek, értesítések letiltása ronthatja a felhasználói élményt, valamint megakadályozhatja, hogy testreszabott ajánlatokat, például egyedi kuponokat, árkedvezményeket kapj tőlünk az oldalon elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A Honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

 1. a)      Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 2. b)      Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.
 3. c)      Hirdetés: a Szolgáltató cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a Honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a Honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Szolgáltató üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Szolgáltató megjelenítette-e a Honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Szolgáltatónak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Szolgáltató olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a Honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.
 4. d)      Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

 1. a)      analitika, követő cookie-k;
 2. b)      munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;
 3. c)      állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasznákló böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem lesz használható.

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComScore is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.

 

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.